Pestgedrag is vervelend voor alle betrokkenen en heeft een negatieve uitwerking op het pedagogisch klimaat in school en beïnvloedt de totale ontwikkeling van kinderen negatief. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen elkaar aanspreken op deze regels en afspraken Als we in het begin van het schooljaar met de kinderen praten over pesten, kunnen we de groep ook een aantal regels laten vaststellen. Deze regels vormen dan het Pestprotocol en dat kan er als volgt uitzien. 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en respectvol met elkaar omgaan. Om dit te bereiken houden we ons aan de volgende regels. 

Gedragscode 

-Zeg alleen aardige woorden tegen elkaar.
-Laat anderen meespelen.
-Luister goed naar de ander.
-Anders zijn is leuk.
-Probeer een ruzie uit te praten.
-Je helpt een ander.
-Kun je het samen niet oplossen, dan ga je naar de meester of juf.

Als alle regels aan bod zijn geweest krijgen de leerlingen ze ter ondertekening voorgelegd, waarna de leerkracht er ook zijn handtekening onder zet. Dit protocol is zichtbaar aanwezig in iedere klas in de vorm van een afsprakenslang. Voor de lagere groepen zullen deze afspraken d.m.v. picto´s Gevisualiseerd worden. 

Afhankelijk wat er in een groep speelt, kunnen regels aan het protocol worden toegevoegd of weggelaten. Als een leerkracht vaststelt dat een groep meer sociaal-emotionele vorming nodig heeft, kan dit in het lesprogramma worden ingepast.

Zie hier het Pestprotocol van Windekind